Mini All-Stars

Mini All Stars

เด็กที่มีทักษะพื้นฐานด้านการกีฬาโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กในช่วงอายุ 7 ปีขึ้นไป และมีความสามารถในการทำ Handstand, Cartwheel, Back bridge pull over ได้อย่างถูกต้อง ต้องการประสบการณ์ความสนุกและความตื่นเต้นของยิมนาสติก ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาโอลิมปิกสากลทั้งหมด (เช่น vault , uneven & parallel bars, balance beam) Mini all stars โปรแกรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและช่วยให้เด็กได้รับทักษะใหม่ๆ โดยเน้นไปที่ความแข็งแรงของร่างกาย และช่วยเพิ่มการพัฒนาส่วนที่ยังไม่แข็งแรง โปรแกรมนี้จะช่วยเสริมทักษะความก้าวหน้าให้เด็ก ที่เด็กแต่ละคนต้องฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง เด็กจะถูกจัดเป็นกลุ่มตามอายุและความสามารถ

Course Information

โปรแกรมสำหรับ

เรียนครั้งละ