Recreational

Recreational

เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬายิมนาสติกตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงมีทั้งสิ้น 12 ระดับ โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นให้เหมาะสมทั้งเด็กชายและเด็กหญิง โปรแกรมนี้จะเน้นความแข็งแรงของร่างกาย รวมไปถึงการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านทักษะต่างๆ ให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น เด็กแต่ละคนจะเรียนรู้และพัฒนาไปตามขีดความสามารถของตนเองโดยจะจัดให้เข้ากลุ่มโดยจะแบ่งตามระดับความสามารถ

Course Information

โปรแกรมสำหรับ

เรียนครั้งละ