Parent & Tot

Parent &Tot

เป็นคลาสเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กระดับบอนุบาล อายุตั้งแต่ 1.5 ปี ถึง 3 ปี (โดยโปรแกรมนี้จะต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย 1 ท่าน) โปรแกรมนี้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะด้านสังคมทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองตลอดจนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวที่ดี

Course Information

โปรแกรมสำหรับ

เรียนครั้งละ