Swim Kids (4:1)

Swim Kids (4:1)

คอร์สเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไปฝึกการใช้ขาการหายใจ ฝึกทักษาว่ายน้ำเบื้องตัน ฝึกการพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่การว่ายน้ำในท่ามาตรฐาน ท่ากบ ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง และท่าผีเสื้อ ว่ายน้ำแบบเก็บระยะทาง การจับเวลา **สามารถปรับรูปแบบการสอนตามทักษะว่ายน้ำของเด็กแต่ล่ะคน

Course Information

โปรแกรมสำหรับ

เรียนครั้งละ