Adult Class

Adult Class

สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่ว ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานประสานสัมพันธ์กันดี ทำให้มีทรวดทรงดี มีความอ่อนตัว ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ทำให้มีสมาธิ มีความกล้าในการตัดสินใจ สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน- จนถึงระดับสูง ตามความต้องการของผู้เรียน

Course Information

โปรแกรมสำหรับ

เรียนครั้งละ