โปรแกรม Recareational

Junior Recreational (สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้้นไป)

Senior Recreational (สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้้นไป)

      เด็กจะได้เรียนรูู้้ทักษะการเล่นกีฬายิมนาสติกตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงมีทั้งสิ้น12ระดับโปรแกรมนี้ี้ีี้จัดทำขึ้นให้เหมาะสมทั้งเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 1ขึ้นไป ที่ต้องการจะออกกำลังกายพร้อมรับความสนุกสนานและชอบในความท้าทายของกีฬายิมนาสติกเด็กที่่่ี่เข้าร่วมโปรแกรมจะได้้้เรียนรู้ทักษะต่างๆโดยอุปกรณ์ที่ใช้เล่นนั้นเป็นอุปกรณ์ระดับเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (เช่น Vault, Uneven&Parallel Bars, Balance Beam เป็นต้น) รวมถึง Mini trampoline และ  Trampoline ด้วยโปรแกรมนี้จะเน้นความแข็งแรงของร่างกาย รวมไปถึงการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านทักษะต่างๆให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นเด็กแต่ละคนจะเรียนรู้และพัฒนาไปตามขีดความสามารถของตนเองโดยจะจัดให้เข้ากลุ่มโดยจะแบ่งตามระดับอายุและความสามารถ

 

 

 
ไทยเคเนเดียน คอมมิวนิตี้ สปอร์ต
Phone: 662-508-2002, Fax: 662-508-2167
E-mail: admin@thaicanadian-sports.com
Gymnastics is fun @ TCCS