โปรแกรมการเรียน @ TCCS

โปรแกรมการเรียน

Parent &Tot
โปรแกรมสำหรับเด็กอายุตั้งแ ต่ 1.5 ปี ถึง 3 ปี
    โปรแกรมกิจกรรมด้านร่างกายที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 1.5 - 3 ปี ซึ่งเป็นเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กระดับบอนุบาล (โดยโปรแกรมนี้จะต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย) โปรแกรมนี้ี้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะด้านสังคมทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองตลอดจนมี พัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวที่ดี โดยใช้เสียงดนตรีและเกมส์กาลเล่นต่าง ๆ  ทีสนุกสนาน ซึ่งทำให้โปรแกรมนี้เป็นที่ชื่นชอบทั้งผู้ปกครองและเด็ก

Kindergym
โปรแกรมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี
   เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาิยิมนาสติกตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงเด็กที่เรียนในโปรแกรมนี้ จะได้ใช้อุปกรณ์มาตราฐานระดับเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตลอดจนอุปกรณ์พิเศษของทางโปรแกรม อาทิเช่น Tumble Track, Trampolines และสระ ฟองน้ำ

Junior Recreational
โปรแกรมสำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป

Senior Recreational
โปรแกรมสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

เด็็กจะได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬายิมนาสติกตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงมีทั้งสิ้น 12 ระดับ  โปรแกรมี้ีี้จัดทำขึ้นให้เหมาะสมทั้งเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 1ขึ้นไป ที่ต้องการจะออกกำลังกายพร้อมรับความสนุกสนาน และชอบในความท้าทายของีฬายิมนาสติกเด็กที่่่ี่เข้าร่วมโปรแกรมจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆโดยอุปกรณ์ที่ใช้เล่นนั้นเป็นุปกรณ์ระดับเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (เช่น Vault, Uneven&Parallel Bars, Balance Beam เป็นต้น) รวมถึง Mini trampoline และ  Trampoline ด้วย โปรแกรมนี้จะเน้นความแข็งแรงของร่างกาย รวมไปถึงการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านทักษะต่างๆ ให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นเด็กแต่ละคนจะเรียนรู้และพัฒนาไปตามขีดความสามารถของตนเองโดยจะจัดให้เข้ากลุ่มโดยจะแบ่งตามระดับอายุและความสามารถ

โปรแกรมสำหรับนัำกกีฬา

- Mini Advanced (อายุตั้งแ ต่ 4 ปี ถึง 6ปี)

- Junior - Senior Intermediate (อายุ 6 ปีขึ้นไป)

- All Stars (อายุ 6 ปีขึ้นไป)

 

 
ไทยเคเนเดียน คอมมิวนิตี้ สปอร์ต
Phone: 662-508-2002, Fax: 662-508-2167
E-mail: adm_tccs@hotmail.com
Gymnastics is fun @ TCCS